بی وفایی

دخترجوانی ازمکزیک برای یک مأموریت اداری چندماهه به آرژانتین منتقل شد
پس از دوماه، نامه ای ازنامزدمکزیکی خوددریافت می کند به این مضمون


لورای عزیز، متأسفانه دیگرنمی توانم به این رابطه ازراه دورادامه بدهم وباید بگویم که دراین مدت ده بار به توخیانت کرده ام !!! ومی دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم. من راببخش وعکسی که به تو داده بودم برایم پس بفرست


باعشق : روبرت

دخترجوان رنجیـده خاطرازرفتارمرد، ازهمه همکاران ودوستانش می خواهدکه عکسی ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردایی ... خودشان به اوقرض بدهند وهمه آن عکس ها را همراه با عکس روبرت، نامزد بی وفایش، دریک پاکت گذاشته وهمراه با یادداشتی برایش پست می کند، به این مضمونروبرت عزیز، مراببخش، اماهرچه فکرکردم قیافه تورا به یادنیاوردم، لطفاً عکس خودت را ازمیان عکسهای توی پاکت جداکن وبقیه رابه من برگردان


درداستان بالا خانم لورای بی وفای نامزدش بهش ثابت شد، بعضی از ما امتحان میشم یعنی خواست خداست تا طرفمون بهتر بشناسیم .واین بی انصاف ترین کار که ،یه انسان رو به بازی بگیریم و آخرشم با یه معذرت خواهی تمومش کنیم و چه بسا یه روزی تاوان این کارو پس میدیم واز خدا چوبی می خوریم شاید اینو نفهمیم که مال اون بی وفای بوده .حالا حتما نباید نامزد داشته باشیم شاید یه دوست که با گذشتن مدتی زمانی نه چندان کوتاه کاملا اونو بشناسیم


تو هر کاری و هر مرحله از زندگی شاید دوستی ،داشتن نامزد، ازدواج،داشتن همسر ،قرار ملاقات،عقد قرار داد(کار بنحوه خوب انجام دادن)و.....


باید یادمون باشه به قولی که میدیم تا آخرش واسیم و پایبند باشیم به عهدی که بستیم وبی وفای و خیانت نکنیم          

/ 0 نظر / 5 بازدید